آموزش درس 5 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 5 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 5 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 4 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 4 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 4 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس سوم فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 3 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 3 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 2 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 2 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 2 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 1 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 1 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 1 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش