جدید ترین پست ها

از دسته: آموزش فیزیک
آموزش درس 5 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 5 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 5 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 4 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 4 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 4 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس سوم فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 3 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 3 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 2 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 2 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 2 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 1 فصل 4 فیزیک دهم

آموزش درس 1 فصل 4 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 1 فصل 4 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس هفتم فصل سوم فیزیک دهم

آموزش درس 7 فصل 3 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 7 فصل 3 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 6 فصل 3 فیزیک دهم

آموزش درس 6 فصل 3 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 6 فصل 3 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 5 فصل 3 فیزیک دهم

آموزش درس 5 فصل 3 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 5 فصل 3 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 4 فصل 3 فیزیک دهم

آموزش درس 4 فصل 3 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 4 فصل 3 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 2 فصل 3 فیزیک دهم

آموزش درس 2 فصل 3 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 2 فصل 3 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 3 فصل 3 فیزیک دهم

آموزش درس 3 فصل 3 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 3 فصل 3 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش درس 1 فصل 3 فیزیک دهم

آموزش درس 1 فصل 3 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 1 فصل 3 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با آموزش نکته‌های کلیدی «شهاب نصیری» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش