جدید ترین پست ها

از بایگانی‌ها
گفتار 3 فصل 5 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 5 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 5 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 5 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 5 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 5 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

دریافت بورسیه آزمون های مرحله‌ای رپیتیچ

همه میدونیم و اگه نمیدونید بدونید که شرکت در یک آزمون آزمایشی یکی از ابزار های مهم موفقیت در...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 5 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 5 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 5 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 4 فصل 4 زیست دهم

آموزش گفتار 4 فصل 4 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 4 فصل 4 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 3 فصل 4 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 4 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 4 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 4 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 4 زیست دهم + تدریس ویدیویی

‌آموزش گفتار 2 فصل 4 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 4 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 3 فصل 3 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 3 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 3 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 3 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 3 زیست دهم + تدریس ویدیویی

 ‌آموزش گفتار 2 فصل 3 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش